Image Alt

Adatvédelmi nyilatkozat

Bernecker Építőipari- Fővállalkozó Zrt.

Adatvédelmi Tájékoztatója

Érvényes: 2021. július 27. napjától visszavonásig

I.

A tájékoztató célja

A www.bernecker.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megadott személyes adatait a Bernecker Építőipari- Fővállalkozó Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli.

Jelen tájékoztató célja, hogy rövid, közérthető és világos formában összefoglalja, hogy Ön milyen személyes adatait bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, ezen adatait az Adatkezelő milyen célokra használja fel és mennyi ideig kezeli, valamint tájékoztatjuk Önt az adatkezeléssel kapcsolatban igénybe vehető jogorvoslati és bejelentési lehetőségeiről. 

A jelen tájékoztató az Adatkezelőtől kapcsolatfelvételt kérő, valamint a kapcsolat felvételét követően szerződéses jogviszonyba lépő ügyfeleknek és partnereknek, illetve az ezen szerződéses jogviszony fenntartásában, teljesítésében részt vevő személyeknek szól (a továbbiakban: Érintett).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja valamennyi kapcsolatfelvételt kérő információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és a vonatkozó tagállami és Európai Uniós szabályozásnak megfelelően kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletének (a továbbiakban: GDPR Rendelet) való megfelelés céljából bocsátotta ki. 

II.

Az adatkezelő elérhetőségei

Cégnyilvántartási adatok: 

 • cégjegyzékszám: 01-09-685547
 • nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • adószám: 13626116-2-41
 • statisztikai számjel: 11964768-4120-113-01.
 • európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-206120

III.

Az Ön által átadott adatok köre

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi személyes adatokat kezeli:

személyes adat megnevezése

adatkezelés célja

adatkezelés időtartama

adatkezelés jogalapja

1. Érintett neve

3. e-mail címe

4. telefonszáma

kapcsolattartás, szerződéses kapcsolat létesítése, szerződéses jogviszony teljesítése, fenntartása

a hozzájárulás visszavonásig

az érintett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Érintett IP címe

az adatkezelés hozzájárulásával kapcsolatos informatikai adatok a későbbi bizonyíthatóság érdekében

adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig

jogi kötelezettség teljesítése [Rendelet 7. cikk (1) szerinti kötelezettség és 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

A honlapon történő kapcsolatfelvétel elküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez. A személyes adatokhoz való hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás megadásának elmaradása, avagy visszavonása esetén a szerződéses jogviszony nem jön létre, illetőleg fenntartása, teljesítése lehetetlenné válik.

Az Adatkezelő a fentiektől eltérő célokra és a fenti felsorolásban szereplő személyes adatoktól eltérő személyes adatkezelésről annak megkezdése előtt tájékoztatja Önt; amennyiben az adott személyes adat az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik szerződéses fél, úgy az Adatkezelő tájékoztatja erről a tényről, amennyiben pedig az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezeléshez előzetesen beszerzi az Ön hozzájárulását.

Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni, mely nyilatkozatát írásban küldheti meg az Adatkezelő székhelyére ajánlott levélként, vagy az bernecker@bernecker.hu e-mail címre. 

Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, úgy ez a tény nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, vagyis az Adatkezelő a korábban kezelt adatai vonatkozásában folytathatja az adatkezelést, ha ennek egyéb jogszabályi feltételei fennállnak. 

IV.

Az adatkezelés módja, a személyes adattal kapcsolatba kerülő személyek

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott ideig. 

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő elektronikusan, egy tűzfallal védett szerveren tárolja, mely szerveren az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá. 

Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott személyeken kívül további természetes vagy jogi személyek részére nem továbbítjuk és nem adjuk át, az alábbi kivételekkel:  

a) Amennyiben Ön a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárul, a személyes adatok továbbítására a jelen tájékoztatóban meghatározott személyi körön kívüli harmadik személyek részére kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor, mely hozzájárulást az Adatkezelő képviselője vagy munkavállalója köteles Öntől beszerezni. A hozzájárulás megadását Ön jogosult bármikor megtagadni, illetve a már megadott hozzájárulást jogosult visszavonni. 

b)  Külső feldolgozás céljára: az informatikai rendszereinket karbantartó és szükség esetén javító informatikai vállalatok képviselői hozzáférhetnek személyes adataihoz, melynek célja pusztán az informatikai rendszereink javítása, helyreállítása, és a rendszerek zavartalan működésének biztosítása. 

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek, az adatkezelés és tárolásának időtartama 

Az adatfeldolgozó megnevezése:

tárhely szolgáltató

Creative Management Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.

E-mail címe: support@cmhost.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a weboldal fenntartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó megismerheti az Érintett weboldalon közzétett, tárolt adatait, de azokat nem másolja le és nem őrzi meg.

Személyes adatai védelme érdekében az Adatkezelő számos biztonsági intézkedést alkalmaz, melynek célja, hogy megvédje adatait a biztonsági fenyegetésekkel szemben, valamint az informatikai rendszerek működése során fellépő technikai zavarok esetén (pl. áramszünet, rendszerhiba stb). 

A biztonsági követelmények teljesítése során az Ön személyes adataihoz csak az Adatkezelő egyes alkalmazottai, a rendszer biztonságos működtetése érdekében. Ezen hozzáféréssel rendelkező személyeket szigorú titoktartási szabályok kötik, melynek megszegése súlyos szankciókat vonhat maga után. 

V.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok 

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai kezelésével, vagy azokkal összefüggő tényekkel kapcsolatban az adatkezelést megelőzően, vagy azt követően bármikor tájékoztatást kérjen a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően is.

Az Adatkezelő részére átadott személyes adataihoz Ön bármikor hozzáférhet, és tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy:

 1. folyamatban van-e az adatai kezelésével kapcsolatos eljárás;
 2. mi az adatkezelés célja;
 3. mik az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. kik azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 5. kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be az adatkezelés jogszerűtlensége okán;
 7. amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, az adatkezelés időtartamáról;

továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen tájékoztatóban szabályozott bármely kérdésről. 

A tájékoztatás keretében az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Önnek a tájékoztatáson túl további másolatokra lenne szüksége, tájékoztatjuk, hogy a további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

Jogosult továbbá, hogy kérje az Ön által megadott adatok helyesbítését, amennyiben azok bármely okból tévesen kerültek rögzítésre. Az Adatkezelő köteles a pontatlan személyes adatokat kérelemre haladéktalanul helyesbíteni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult továbbá a hiányos személyes adatai – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítésére is.

Bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő ne kezelje tovább, tehát kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben az adatkezelés az alábbiak miatt szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog érvényesítése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a jelen fejezetben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a szükséges technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése érdekében számos technikai intézkedést tesz, amelyek védelmet nyújtanak az adatok rosszindulatú törlésével szemben, emiatt előfordulhat, hogy a biztonsági mentésekből később törlődik a személyes adatai másolata. 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor, ha 

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését – ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az Adatkezelő az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ha az adatkezelés korlátozásának indoka megszűnt, úgy az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Az Adatkezelő továbbá tájékoztat minden olyan címzettet a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő Önt kérésére tájékoztatja ezen címzettek köréről.

Az adathordozhatósághoz való jog keretén belül Ön az Adatkezelőtől bármikor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatait küldje meg Önnek elektronikusan vagy írásban, olvasható formában. 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

A fenti jogosultságok mellett Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen akár egy, akár több adatkezelési cél vonatkozásában. A tiltakozás folytán az Adatkezelő ezen adatkezelési cél(ok) vonatkozásában köteles az Ön személyes adatainak kezelését megszüntetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A jelen fejezetben meghatározott jogai érvényesítésével kapcsolatos bármely nyilatkozatát az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeire küldheti. Az Adatkezelő az Ön által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítése iránti kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb az Infotv. -ben meghatározott határidőn belül elbírálja és a döntéséről Önt írásban értesíti.

VI.

Jogorvoslati lehetőségek 

Az adatkezelési szabályok megszegésével kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levélcím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, url: http://naih.hu). (a továbbiakban: Hatóság) fordulni az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az a VI. pontban foglalt jogait korlátozza, vagy az azok érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. 

Ön kérelmezheti a Hatóságtól adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy utasított adatfeldolgozó a személyes adatait jogszabálysértően vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírásokkal ellentétesen kezeli.

A fenti igényérvényesítési lehetőség mellett Ön bármikor jogosult az Adatkezelővel (meghatározott esetekben az adatfeldolgozóval) szemben bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani.

 

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön sérelemdíj követelésére jogosult.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

VII.

Weboldal használatával kapcsolatos információk

A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Adatkezelő ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat az Adatkezelő a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

Az Adatkezelő Google Analytics szolgáltatást használ, amely a Weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát és megmutatja többek között, hogy a látogatók honnan kattintottak át a Weboldalra, mennyi időt töltenek a weboldalon, mely oldalak a leglátogatottabbak illetve hogy földrajzilag hol találhatók. Ezen webanalitikai szoftver a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmas.

Weboldalon található tartalom (jegyzetek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási, felhasználási joggal csak az Adatkezelő illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkeznek.

A jelen szabályzat nem vonatkozik azokra az esetleges – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a Weboldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

VIII.

Analitikai adatok, cookie-k használata

Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be és hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljesértékű.

A weboldalakon elérhető cookie-k általában négy kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k, egy másik csoportba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkcionális cookie-k, következőbe a statisztikai cookie-k, a negyedikbe a marketing célű cookie-k. A cookiek-ról részletes tájékoztatást a látogató a weboldalon talál.

A Weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a Weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A Weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk.

Az adatkezelés jogalapja

Az a) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. A b) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama 

A konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a Weboldal/Alkalmazás ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a Felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek. 

IX.

Vegyes rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. július 27. napjától alkalmazandó és visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására különös tekintettel az esetleges jogszabály változásokra, ugyanakkor az Adatkezelő az Ön hátrányára nem tér el a jogszabályban foglalt előírásoktól; a módosítások az Adatkezelő Weboldalán történő közzététellel lépnek hatályba.

Jelen szabályzati rendelkezések valamelyikének esetleges érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazhatóságát.

Amennyiben az Adatkezelő a jelen nyilatkozat alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben az Adatkezelő egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

Budapest, 2021. július 27.

d
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor